J.E. Blombergsson (Söderhamn)

Det finns annonser i tidningen Helsingen från år 1865 från en fotograf J. E. Blombergsson i Sandviksudden i Söderhamn. Denne fotograf är troligtvis samma person som Johan Erik Blombergsson, född i Söderhamn och sedermera sjökapten.

Biografi

Johan Erik Blombergsson föddes den 6 maj 1848 i Mamre, Stugsund (Söderhamn). Fadern var den kände målaren Svante Albert Blombergsson (född 1810); han var dekorations- och landskapsmålare och har bland annat målat åtskilliga altartavlor i kyrkorna i Hälsingland samt utfört en mängd landskapsmålningar. Modern var Gustafva Helena Söderholm (född 1817). Åren 1871 till 1875 stod Johan Erik skriven som sjöman. Fader avled år 1875 och modern år 1876.

Han befann sig därefter till sjöss åren 1876 och 1880; då har han också har blivit sjökapten. Hösten 1883, när han var 32 år gammal, var Johan Erik kapten på briggen “Carl Johan”, som då seglade utefter Frankrikes kanalkust. Fartyget hamnade i en storm och förolyckades vid ön Île de Molène utanför Brest och Johan Erik drunknade. Om olyckan finns det berättas i en artikel i Gotlands Tidning från den 29 september år 1883 (se nedan).

Bilder nedan är från boken “Albert Blombergsson, Liv och Konst” av Lars Nylander, Hälsinglands Museum, Hudiksvall 2008. Med tillstånd av Lars Nylander.

 

Johan Erik Blombergsson, detalj från bild nedan.
Johan Erik Blombergsson, detalj från bild nedan.

 

Familjen Blombergsson; bakre raden: Johan Erik, Axel, Gustafa och Gabriel, främre raden: Fredrika, fadern Albert, Charlotta, modern Gustava och Helena. (från “Albert Blombergsson Liv och Konst”, s. 215).
Familjen Blombergsson; bakre raden: Johan Erik, Axel, Gustafa och Gabriel, främre raden: Fredrika, fadern Albert, Charlotta, modern Gustava och Helena. (från “Albert Blombergsson Liv och Konst”, s. 215).

 

Gården Mamre, Stugsund utanför Söderhamn, målning av Albert Blombergsson 1859, 31 x 31 cm (från “Albert Blombergsson, Liv och Konst”, s. 222).
Gården Mamre, Stugsund utanför Söderhamn, målning av Albert Blombergsson 1859, 31 x 31 cm (från “Albert Blombergsson, Liv och Konst”, s. 222).

 

Fotografkarriär och ateljéer

Söderhamn 1865

Fotografen J. E. Blombergsson annonserade (se nedan) i Helsingen året 1865 (den 15 juli och 26 augusti) om en ateljé belägen vid Sandviksudden utanför Söderhamn. Om sjökaptenen Johan Erik Blombergsson är samma person skulle han varit 17 år då, väldigt ung i sammanhanget men inte helt omöjligt. Det finns inga noteringar om att han skulle arbetat som fotograf. Johan Erik var skriven som sjöman åren 1871-1875 och därefter sjökapten fram till förlisningen år 1883.

Hittills har inga fotografier av J. E. Blombergsson kunnat uppbringas. En kvinna med namnet Clara Hollander tillbringade året 1867-68 hos Blombergssons i Mamre, hon skulle senare bli fotograf i Gävle. Kanske fick hon utbildning i fotografi av Johan Erik.

 

J. E. Blombergsson annons i Helsingen den 15 juli år 1865.
J. E. Blombergsson annons i Helsingen den 15 juli år 1865.

Gotlands Tidning 29 sept 1883

“Skeppsbrott och drunknad besättning.

Ur en Paris-tidning för 9 d:s meddelade vi här om dagen att ett svenskt segelfartyg Carl Johan den 2 innevarande månad förlist med man och allt vid ön Moleine. Hvarest detta fartyg hörde hemma i Sverige fanns ej uppgifvet, hvarför vi uttalade den förmodan att det möjligen kunnat vara det länge saknade skonertskeppet Carl Johan från Venersborg. Så var det dock icke. Det förolyckade fartyget har nämligen sedan befunnits varit söderhamns-briggen Carl Johan, hvilken fördes af kapten Blombergsson.

Om den sorgliga händelsen meddelar ett åsyna vittne till den samma, kaptenen C. R. Ternström, till den ifråga varande briggens hufvudredare, hr J. F. Schöning i Söderhamn, följande närmare underrättelser i ett bref dateradt Morgat le Crozon, Douarnenez-viken (söder om Brest) den 9 d:s:

“Efter att med i Stockholm hemmahörande barkskeppet Falco, kommande från Cadiz, destineradt till Sundsvall, i nära två dagar ha länsat rätt undan vind och sjö för en mycket hård vestlig storm, hvilken stundtals blåste alldeles orkanlik med ett förfärligt upprördt haf, och styrande kurs midt i Kanalen, observerade jag den 2 dennes kl. 7 f. m. svåra brott och bränningar rätt förut, hvilka jag antog vara belägna i närheten af Quessant. Ögonblickligen lades bi för styrbords halsar, och emedan vinden var vestlig stäfvades SSV-vart.
Ungefär en half timme efter det jag lagt Falco bi eller kl. 7.30 kom Carl Johan länsande för undre märsseglen, passerade tätt för om Falco och styrde med hård fart rätt in emellan brotten, der den kort efter spårlöst försvann. Vid tillfället var luften regntjock och för ögat ogenomtränglig, så att ingenting kunde på afstånd upptäckas.

För oss ombord å Falco var det omöjligt att gifva någon signal till brigggen. Förutom 2 man vid rodret stodo vi alla surrade till mesanriggen på kajuttaket, hvilket de ombord å briggen bemärkte och lofvade till för babords halsar cirka 4 streck för att, som jag tror, loda, hvarefter jag icke såg honom, hvadan jag tror att han totalt sönderslogs.

Med undantag af en 16 års yngling Einar Ericksson från Ronneby, drunknade hela besättningen. Denne gosse blef af sjön uppkastad på ett litet skär, som den ofta bröt öfver, der han med stor möda var i stånd att hålla sig fast i 24 timmar, hvarefter stormen något bedarrade och folk kom från fiskeläget Moleine, hvilka med fara för egna lif bergade den nödstälde och bringade honom till Brest, der jag den 6 d:s talade med honom.

Gossen har svenske konsuln sändt ombord å svenska barken Golden Fleece för att medfölja detta fartyg till Hernösand. Falco avancerade sydvart och kom klar dessa svåra brott, men som stormen blåste med samma kraft och barometern sakta föll, insåg jag det vara omöjligt klara land öfver instundande natt.

I anledning deraf beslöt jag för att om möjligt rädda egendom och lif att segla rätt på land medan dagen ännu var, hvilket lyckades, i det luften uppklarnade, då jag kunde urskilja landet och lyckligen inkom i Douarnenez-viken och ankrade vid fiskeläget Morgat, som är beläget cirka 15 engelska mil syd från Brest.

Stormen hade rasat våldsamt i Brest, vattnet steg öfver sitt vanliga märke och gatorna vis hamnen voro öfversvämmade. Fartyg sleto loss pollare, och nya kablar sprängdes. Äldre personer i Brest påstodo att en så hård storm kunde ingen påminna sig hafva öfverlefvat, och jag förklarade att någon i så långvarig tid utomordentligt blåsande storm har jag aldrig sett.”

De vid skeppsbrottet omkomne voro:fartygets befälhafvare kapten J. E. Blombergsson, född 1848; styrmannen J. O. Hedlund, född 1850; båtsmannen G. Ingmansson, född 1848; timmermannen E. O. Söderman, född 1860; matrosen E. E. Hedström, född 1865 (alla från Söderhamn); vidare matrosen C. M. Tilander från Finland, född 1863; stenwarten F. A. Johansson från Madesjö i Kalmar län, född 1855; och jungmannen F. Willman från Helsingfors, född 1864.

Af Sverges skeppslista för 1883 inhemtas att den förolyckade briggen Carl Johan hade 242 tons drägtighet, att fartyget var bygdt af furu i Söderhamn 1872 och kopparförhydt i fjol samt att det var 13 fot djupgående.”

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.