J. E. Blombergsson (Söderhamn)

Sjömannen J. E. Blombergsson, son till målaren Svante Albert Blombergsson, hade ateljéer i Sandviksudden och Söderhamn från 1865 till omkring 1866.

 

Biografi

Johan Erik Blombergsson föddes den 6 maj 1848 på gården Mamre i Stugsund (Söderhamn). Fadern var den kände målaren Svante Albert Blombergsson (född 1810); han var dekorations- och landskapsmålare och har bl. a. målat åtskilliga altartavlor i kyrkorna i Hälsingland samt utfört en mängd landskapsmålningar. Modern var Gustava Helena Söderholm (född 1817).

Johan stod inte skriven med något yrke under 1860-talet men han var 1865-1866 fotograf och hade en egen ateljé (se nedan). Någon gång mellan 1871-1875 började han arbeta som sjöman. Fadern avled 1875 och modern 1876.

Johan befann sig därefter till sjöss 1876-1880; då hade även blivit sjökapten. Hösten 1883, när han var 32 år, var Johan kapten på briggen “Carl Johan”, som då seglade utefter Frankrikes kanalkust. Fartyget hamnade i en storm och förolyckades vid ön Île de Molène utanför Brest och Johan drunknade. Om olyckan finns det berättas i en artikel i Gotlands Tidning från den 29 september 1883 (se referat nedan).

De två bilderna nederst är från boken “Albert Blombergsson Liv och Konst” av Lars Nylander, Hälsinglands Museum, Hudiksvall 2008.

 

Porträtt på Johan Erik Blombergsson, foto: C. Aug. Askling, 1870-talet, privat.

 

Familjen Blombergsson; bakre raden: Johan Erik Bolombersson, Axel, Gustafa och Gabriel, främre raden: Fredrika, fadern Albert, Charlotta, modern Gustava och Helena. Bild från “Albert Blombergsson Liv och Konst”, s. 215. Med tillstånd av Lars Nylander.

 

Gården Mamre, Stugsund, utanför Söderhamn, målning av Albert Blombergsson 1859, 31 x 31 cm, från “Albert Blombergsson, Liv och Konst”, s. 222. Med tillstånd av Lars Nylander.

Fotografkarriär och ateljéer

Sandviksudden / Söderhamn 1865 – 1866

Johan annonserade troligtvis för första gången i juli 1865, då 17 år, om att han hade en fotateljé vid Sandviksudden i Söderhamn (Nya Helsingen 1865-07-15). Sandviksudden ligger mitt emot Stugsund på andra sidan viken, och i närheten av Mamre där Johan bodde. Ateljénamnet han använde var “J. E. Blombergsson” alternativt Joh. E. Blombergsson”.

Det verkar som om Johan sedan i början på 1866 flyttade ateljén in till Söderhamns stad, då till “Vestra Tullen” (Nya Helsingen 1866-01-27). Ateljén var nybyggd och skulle vara öppen bara ett par veckor framåt. Den sista annonseringen var troligtvis också i april samma år (Helsingen 1866-04-07).

Johan stod aldrig skriven med yrke som fotograf utan blev senare sjöman och sjökapten. Hittills har inga fotografier av J. E. Blombergsson kunnat uppbringas. En kvinna med namnet Clara Hollander tillbringade året 1867-68 hos Blombergssons i Mamre, hon skulle senare bli fotograf i Gävle. Kanske fick hon utbildning i fotografering av Johan. Man kan även spekulera i om Johan i sin tur hade kontakt med fotografen Carl August Askling som från 1864 hade en ateljé i Söderhamn i de västra kvarteren.

 

J. E. Blombergsson annons i Nya Helsingen 1865-07-15.

 

Joh. E. Blombergsson annons i Nya Helsingen 1866-01-27.

Gotlands Tidning 29 september 1883

“Skeppsbrott och drunknad besättning.

Ur en Paris-tidning för 9 d:s meddelade vi här om dagen att ett svenskt segelfartyg Carl Johan den 2 innevarande månad förlist med man och allt vid ön Moleine. Hvarest detta fartyg hörde hemma i Sverige fanns ej uppgifvet, hvarför vi uttalade den förmodan att det möjligen kunnat vara det länge saknade skonertskeppet Carl Johan från Venersborg. Så var det dock icke. Det förolyckade fartyget har nämligen sedan befunnits varit söderhamns-briggen Carl Johan, hvilken fördes af kapten Blombergsson.

Om den sorgliga händelsen meddelar ett åsyna vittne till den samma, kaptenen C. R. Ternström, till den ifråga varande briggens hufvudredare, hr J. F. Schöning i Söderhamn, följande närmare underrättelser i ett bref dateradt Morgat le Crozon, Douarnenez-viken (söder om Brest) den 9 d:s:

“Efter att med i Stockholm hemmahörande barkskeppet Falco, kommande från Cadiz, destineradt till Sundsvall, i nära två dagar ha länsat rätt undan vind och sjö för en mycket hård vestlig storm, hvilken stundtals blåste alldeles orkanlik med ett förfärligt upprördt haf, och styrande kurs midt i Kanalen, observerade jag den 2 dennes kl. 7 f. m. svåra brott och bränningar rätt förut, hvilka jag antog vara belägna i närheten af Quessant. Ögonblickligen lades bi för styrbords halsar, och emedan vinden var vestlig stäfvades SSV-vart.
Ungefär en half timme efter det jag lagt Falco bi eller kl. 7.30 kom Carl Johan länsande för undre märsseglen, passerade tätt för om Falco och styrde med hård fart rätt in emellan brotten, der den kort efter spårlöst försvann. Vid tillfället var luften regntjock och för ögat ogenomtränglig, så att ingenting kunde på afstånd upptäckas.

För oss ombord å Falco var det omöjligt att gifva någon signal till brigggen. Förutom 2 man vid rodret stodo vi alla surrade till mesanriggen på kajuttaket, hvilket de ombord å briggen bemärkte och lofvade till för babords halsar cirka 4 streck för att, som jag tror, loda, hvarefter jag icke såg honom, hvadan jag tror att han totalt sönderslogs.

Med undantag af en 16 års yngling Einar Ericksson från Ronneby, drunknade hela besättningen. Denne gosse blef af sjön uppkastad på ett litet skär, som den ofta bröt öfver, der han med stor möda var i stånd att hålla sig fast i 24 timmar, hvarefter stormen något bedarrade och folk kom från fiskeläget Moleine, hvilka med fara för egna lif bergade den nödstälde och bringade honom till Brest, der jag den 6 d:s talade med honom.

Gossen har svenske konsuln sändt ombord å svenska barken Golden Fleece för att medfölja detta fartyg till Hernösand. Falco avancerade sydvart och kom klar dessa svåra brott, men som stormen blåste med samma kraft och barometern sakta föll, insåg jag det vara omöjligt klara land öfver instundande natt.

I anledning deraf beslöt jag för att om möjligt rädda egendom och lif att segla rätt på land medan dagen ännu var, hvilket lyckades, i det luften uppklarnade, då jag kunde urskilja landet och lyckligen inkom i Douarnenez-viken och ankrade vid fiskeläget Morgat, som är beläget cirka 15 engelska mil syd från Brest.

Stormen hade rasat våldsamt i Brest, vattnet steg öfver sitt vanliga märke och gatorna vis hamnen voro öfversvämmade. Fartyg sleto loss pollare, och nya kablar sprängdes. Äldre personer i Brest påstodo att en så hård storm kunde ingen påminna sig hafva öfverlefvat, och jag förklarade att någon i så långvarig tid utomordentligt blåsande storm har jag aldrig sett.”

De vid skeppsbrottet omkomne voro:fartygets befälhafvare kapten J. E. Blombergsson, född 1848; styrmannen J. O. Hedlund, född 1850; båtsmannen G. Ingmansson, född 1848; timmermannen E. O. Söderman, född 1860; matrosen E. E. Hedström, född 1865 (alla från Söderhamn); vidare matrosen C. M. Tilander från Finland, född 1863; stenwarten F. A. Johansson från Madesjö i Kalmar län, född 1855; och jungmannen F. Willman från Helsingfors, född 1864.

Af Sverges skeppslista för 1883 inhemtas att den förolyckade briggen Carl Johan hade 242 tons drägtighet, att fartyget var bygdt af furu i Söderhamn 1872 och kopparförhydt i fjol samt att det var 13 fot djupgående.”

(Gotlands Tidning den 29 september 1883)

 

Källor

Litteratur

  • “Albert Blombergsson Liv och Konst” av Lars Nylander, Hälsinglands Museum, Hudiksvall 2008.

Internet

Bilder

  • Huvudbild: J. E. Blombergssons annons i Nya Helsingen 1865-07-15.

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.