F. F. Seyer (Resande)

Daguerreotypisten F. F. Seyer (Seijer) reste åren 1853-1854 upp över Norrlandskusten. Han
besökte bland annat Gävle, Söderhamn och Hudiksvall men reste ända upp till Umeå.

 

Biografi

Franz Fredrik (Frantz Frederik) Seyer föddes 1822 i Rendsborg i dåvarande Schleswig-Holstein (nuvarande Tyskland). Rendsburg (på danska: Rendsborg) är en stad vid Kielkanalen i nordöstra delen av förbundslandet Schleswig-Holstein i norra Tyskland (Wikipedia).

Franz bodde 1840 i Århus i Danmark och var Korpral vid Prins Fredriks Regementes Lätta Dragoner. Åren 1845-1850 bodde han bland annat på “Citadellet” i Fredrikshamn (Köpenhamn) och arbetade som “guide vid  Generalstaben”, det är osäkert vad denna titel stod för (Danish Family Search). Franz gifte sig troligtvis på Garnisonen i Köpenhamn 1850 med en Hansine Wilhelmine Hansen Unruh (född 1827) (Ancestry).

Han började sedan som daguerreotypist och tillbringa större delen av 1850-talet med att resa i Sverige, troligtvis med början 1853 (se nedan). Franz använde titeln “Krigssekreterare” under tiden i Sverige; vad denna titel betydde är obekant, men han hade ju arbetat på Generalstaben i Köpenhamn med administrativa göromål.

Hur länge han tillbringade sin tid i Sverige är osäkert; han har inte gått att hitta i några kyrkböcker från de orter han besökt. Franz befann sig i Falun senast 1856 (se nedan) och det finns en notis om att han blev svensk medborgare 1857 med namnet “Franz Fredrik von Seijer” (Stockholms Dagblad 1857-05-23).

Eventuellt stod han som resande fabrikör i Maria församling 1858 (Stockholms mantalsregister). Kanske var Franz åter i Danmark 1858, i vilket fall föddes hans dotter i  Köpenhamn 1858 (Ancestry). Troligtvis avled han i Köpenhamn den 21 mars 1893 i en ålder av 71 år (Rigsarkivet, Danmark).

Fotografkarriär och ateljéer

Allmänt

Frantz var en resande daguerreotypist och kom att besöka 12-13 orter i Sverige, främst de som låg efter Norrlandskusten, men även de inom landet som Falun och Östersund. Han reste på sommaren, vilket gjorde det enklare och snabbare att resa, då det gick många passagerarfartyg mellan kuststäderna. I de annonser han hade i dagstidningarna skrevs hans namn i olika versioner och med olika stavningar: F. F. Seyer; F. F. Seijer; F. F. v. Seyer; F. F. v. Seijer.

 

Nedan finns en sammanfattning i tidsordning av besökta orter:

 • 1853: maj Göteborg.
 • 1853: juni Uppsala.
 • 1853: juli Norrköping.
 • 1853 juli – januari 1854: Gävle.
 • 1854: februari Söderhamn.
 • 1854: mars Hudiksvall.
 • 1854: maj Sundsvall.
 • 1854: maj-juni Östersund.
 • 1854: juli Umeå.
 • 1854: augusti Skellefteå.
 • 1854: augusti Härnösand.
 • 1855: maj Västerås.
 • 1856: april-september Falun.
 • 1856: juli Mora.
 • 1856: oktober Hedemora.

 

Göteborg maj 1853

I maj 1853 hade Franz anlänt från Köpenhamn till Göteborg som var den första orten han besökte i Sverige. Där började han att erbjuda daguerreotyp-porträtter (Göteborgs Handelsoch Sjöfartstidning 1853-05-10). Hans lokal var i “f. d. Möllerska Plantaget vid breda vägen” och prover på hans arbeten fanns att beskåda i herr Gumperts och i herr Philipssons bokhandel.

 

F. F. Seyer annons i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1853-05-10.

Uppsala juni 1853

I juni 1853 hade Franz rest upp till Uppsala (Correspondenten 1853-06-15). Där tog han
porträtt medels daguerreotypi och bodde hos änkefru Sundberg vid Drottninggatan. Han
tänkte stanna 8-10 dagar.

 

F. F. Seijer annons i Correspondenten 1853-06-15.

Norrköping juli 1853

I juli 1853 har Franz förflyttat sig till Norrköping och erbjöd daguerreotyp-porträtter vid hans logi hos “Herr Notarien Söderström”, Östra Storgatan N:0 16 (Norrköpings Tidningar 1853-07-02). Han befann sig i Norrköping bara i några dagar för att sedan fortsätta till Gävle.

 

F. F. Seyer annons i Norrköpings Tidningar 1853-07-02.

Gävle juli 1853 – januari 1854

Efter Norrköping verkar Franz ha åkt direkt till Gävle och där erbjudit sina tjänster som daguerreotypist i juli 1853 (Norrlandsposten 1853-07-18). Han höll till hos “Enkefru Lundström” och tog både enskilda porträtt som  gruppbilder. Han erbjöd även utbildning i daguerreotypi för de som var intresserade.

Franz kom att vara i Gävle fram till i januari 1854. Affärerna måste ha gått bra och Gävleborna intresserade av hans porträtt, för i en annons i tidningen tackar han för den gästfrihet som befolkningen visat honom och som gett honom ett oförglömligt minne (Norrlandsposten 1854-01-19).

“Jag har härmed den äran tillkännagifva att jag Onsdagen den 18 dennes lemnat staden för att begifva mig norrut. i det jag således i ett halft år åtnjutit den aktade Gefle stads invånares förtroende och välvilja, är det mig en serdeles angenäm pligt att vid detta tillfälle offentligen betyga min innerliga tacksamhet för den gästfrihet och uppmärksamhet, hvarmed jag allmänt blifvit omfattad, och då jag såsom utlänning blott kan finna trefnad på ett ställe, der jag finner gästfrihet, så får jag smickra mig med att den är mig skänkt i högsta grad. – i det jag nu bjuder Gefle stads invånare farväl, skall den förekommande artighet, jag här träffat, alltid vara mig ett oförglömligt minne, Ödmjukast F. F. SEYER Krigs-Secretair” (Norrlandsposten den 19 januari 1854)

F. F. Seijer annons i Norrlandsposten 1853-07-18.

Söderhamn februari 1854

Efter Gävle besökte Franz Söderhamn i början på februari 1854, eller kanske redan i slutet av januari (Helsi 1854-02-03). Det framgår inte av de hittade annonserna var han hade sin ateljé. Franz stannade till i slutet av februari på grund av många beställningar (Helsi 1854-02-24).

 

F. v. Seijer annons i Helsi 1854-02-03.

Hudiksvall mars 1854

Efter Söderhamn fortsatte Franz vidare till Hudiksvall och annonserade sin ankomst i mars 1854 (Hudiksvalls Weckoblad 1854-03-11). Han bodde i “Söderströmska huset vid Torget”. Tydligen var Hudiksvallsborna inte lika intresserade av att bli avporträtterade som Gävleborna då Franz skrev i en senare annons att “på grund av så liten sysselsättningen här i staden, ser jag mig nödsakad att resa i de första dagarna af nästa wecka” (Hudiksvalls Weckoblad 1854-03-18).).

“Daguerreotypering. Undertecknad är som Daguerreotypist anländ till staden och rekommenderar sig till utförande af Daguerreotyp-porträtter. Porträtt tages så väl i mulet som i klart wäder hwarje dag från kl. 9 f.m. till kl. 2 e.m., och priserna äro 6 till 8 rds rgs stycket, allt efter storleken. Mitt wistande blifwer här i staden en 8 a 14 dagar. F. F. v. Seijer, Krigssekreter. Bor i Söderströmska huset wid Torget.” (Hudiksvalls Weckoblad den 11 mars 1854)

F. F. v. Seijer annons i Hudiksvalls Weckoblad 1854-03-11.

Sundsvall maj 1854

Franz fortsatte sin resa utefter Norrlandskusten och besökte i maj 1854 Sundsvall (Norrländska Korrespondenten 1854-05-10). Lokalen han använde var hos änkefru Törnqvist och han tänkte stannade i ungefär 8 till 14 dagar. I annonsen beskrev han också hur man helst skulle vara klädd för att få de bästa bilderna.

“Daguerreotypering. Undertecknad, Daguerreotypist från Köpenhamn, som nyligen anländt hit till staden får härmed äran rekommendera sig hos den resp. allmänheten, som behagar lemna uppmärksamhet åt min konst, att blifva porträtterade genom Daguerreotypering. Priset är 8 a 10 R:dr rgs stycke i vanliga franska ramar, allt efter storleken. Porträtt tages så väl i mulet som klart väder, från kl. 9 f. m. till 1 och från 2 till 5 e. m. . Tiden för att aftaga ett porträtt utgör från 1 till 6 sekunder. Ljusa kläder bör ej begagnas emedan de mot ansigtet gifva ett mindre angenämt utseende. För damer är grå klädsel, samt röda med mörka rutor de bäst passande. För öfvrigt finnes till salu ett större sortement, moderna från Paris nyligen inkommna tafvelramar, med fodral af sammet och saffian, således wackra cadres-gendols, cecile-ramar etc. etc. Grupper tagas från 2 till och med 10 personer på en tafla, hvarvid äfven nämnde pris ökas med 2 rdr rgs för hvarje person som öfverstiger en. Mitt logie är hos Enkefru Törnqvist, och mitt vistandes här i staden blifver 8 a 14 dagar allt efter förrättningens gång. F. F. Seyer. Krigssekreterare.” (Norrländska Korrespondenten den 10 maj 1854)

F. F. Seyer annons i Norrländska Korrespondenten 1854-05-10.

Östersund maj/juni 1854

Efter Sundsvall åkte Franz till Östersund i slutet av maj 1854 (1854-05-27 Jemtlands Tidning). Han bodde hos källarmästare Thalén och hade troligtvis även sin ateljé där. Exponeringen av plåtarna tog 1-6 sekunder. Frantz stannade till en bit in i juni (Jemtlands Tidning 1854-06-10).

 

F. F. v. Seyer annons i Jemtlands Tidning 1854-05-27.

Umeå juli 1854

I juli 1854 hade Franz kommit så långt norrut som till Umeå och skulle sedan vända söderut igen. Han tänkt stanna i omkring 8 dagar och hade sitt logi hos “Herr Ingenieur Holts (Umebladet 1854-07-15). Annonsen verkar ha haft samma text som den i Sundsvall.

 

F. F. v. Seijer annons i Umebladet 1854-07-15.

Skellefteå augusti 1854

I början på augusti 1854 gjorde Franz ett uppehåll i Skellefteå (Skellefteå Tidning 1854-08-09). Boendet hade han på apotekare Dyhrs gård.

 

F. F. v. Seyer annons i Skellefteå Tidning 1854-08-09.

Härnösand augusti 1854

Efter Skellefteå besökte Franz i slutet av augusti 1854 Härnösand (Härnösandsposten 1854-08-31). Han hade logi hos fru Höckert och tänkte stanna i 8 till 10 dagar. Franz skrev också i annonsen att han om några månader skulle upphöra med verksamheten och resa tillbaka till Köpenhamn.

 

F. F. v. Seyer annons i Härnösandsposten 1854-08-31.

Västerås maj 1855

På våren i maj 1855 befann sig Franz i Västerås och skrev i en annons att han skulle stanna
där i 10 till 12 dagar (Vestmanlands Läns Tidning 1855-05-16). Han hade sitt logi hos “Hr
Hoboisten(?) Otto vid Öster Tull”.

 

F. F. Seyer annons i Vestmanlands Läns Tidning 1855-05-16.

Falun april-september 1856

I boken “Fotografer i Dalarna” (Bergin 2018:23) finns en daguerreotyp (se nedan) som enligt uppgift (Bergin 2018:24-25) skall vara tagen i Falun av Franz i juni 1854. Det angivna årtalet lite problematisk då Franz bevisligen befann sig på resa norrut till Sundsvall/Östersund i maj och i Umeå i juli. Det verkar inte heller finnas några annonser från detta år i tidningar i Falun. Däremot finns det annonser från 1856. I slutet på mars annonserade Franz att han tänkte ankomma till Falun om åtta dagar, han befann sig då i Smedjebacken ( Tidning För Falu Län Och Stad 1856-03-27).

I april hade Franz anlänt till Falun (Tidning För Falu Län Och Stad 1856-04-17). Hans boende var i komministergården och han kunde även ta bilder på lantegendomar och vyer över Falun. Franz lämnade Falun i slutet av juli för att besöka Mora (se nedan). Han återvände dock för en kortare tid, men lämnade definitivt Falun för Hedemora (se nedan) i september (Tidning För Falu Län Och Stad 1856-09-18).

 

F. F. Seijer annons i Tidning För Falu Län Och Stad 1856-04-17.

Mora juli 1856

I juli 1856 gjorde Franz en avstickare till Mora (Tidning För Falu Län Och Stad 1856-07-31). Han uppgav ingen bostad men information fanns att få på Gästgivargården och han tänkte stanna i ca. 14 dagar. Det verkar som om Franz sedan återvände till Falun (se ovan).

 

F. F. Seyer annons i Tidning För Falu Län Och Stad 1856-07-31.

Hedemora oktober 1856

Innan Franz lämnade Dalarna för gått besökte han Hedemora i början på oktober (Tidning För Falu Län Och Stad 1856-10-02). Boendet hade han hos skräddarmästare Ljunggren och han tänkte stanna i 8 till 14 dagar.

 

F. F. Seyer annons i Tidning För Falu Län Och Stad 1856-10-02.

Porträtt

Daguerreotyper

Allmänt

Franz gjorde daguerreotyper och få av alla dessa som framställdes, under 1840 och 1850-talen, har bevarats till våra dagar. Mängden som tillverkades var förmodligen inte så stor och deras känslighet för miljöpåverkan har nog inverkat på bevarandet. På de som överlevt saknas också tyvärr ofta någon märkning som kan ange upphovsmannens namn.

Daguerreotyp: Dalarna

Det verkar som åtminstående en daguerreotyp har bevarats vilken skall ha tagits av Franz när han befann sig i Falun. På Dalarnas museum skall det finnas en bild på bergsmannen C. G. Westblad och hans dotter Ulrika Carolina. En noteringen på baksidan skall ange att bilden tagits i juni 1854 (Bergin 2018:23). Som nämnts ovan (Se Falun) så verkar Franz ha befunnit sig i Norrland vid denna tidpunkt, och hans besök i Falun skedde troligtvis först 1856. Kanske bergsmannen minns fel när bilden togs, alternativt har man tolkat årtalet fel.

 

“C G Westblad med dottern Ulrika Carolina Wilhelmina i juni 1854”, daguerreotyp av F. F. Seijer, Dalarnas museum, Bergin 2018:23.

Källor

Litteratur

 • Bergin, Christer: Fotografer i Dalarna, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund
  årsbok, Falun 2018.
 • Sundberg, Gunnar: “Fotografering i Norra Sverige”, 1974.

Internet

Bilder

 • Dalarnas museum, https://dalarnasmuseum.se/ .
 • Huvudbild: daguerreotyp, Dalarnas museum, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund årsbok, Falun 2018, sid. 23.

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

 

rosett_lower-300x104-png

2 tankar på “F. F. Seyer (Resande)”

 1. Det är så trevligt att läsa dina biografier! Där jag varit tvungen att skumma på ytan i boken Fotografer i Dalarna har du kunnat fördjupa dig i forskningen om fotograferna och föredömligt sökt allehanda källor! Tack för ditt fina arbete!

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.