F. F. Seyer (Resande)

Daguerreotypisten F. F. Seyer (Seijer) var en av de först fotografer som reste upp över Norrlandskusten åren 1853-1854. Han besökte bland annat Gävle och Hudiksvall men rest ända upp till Umeå. Frantz Fredrik Seyer kom från Danmark där han tidigare arbetat inom det militära.

Biografi

Frantz (Franz) Fredrik (Frederik) Seyer föddes 1821 eller 1822 i Rendsborg i dåvarande Schleswig-Holstein, Tyskland. Rendsburg (på danska: Rendsborg) är en stad vid Kielkanalen i nordöstra delen av förbundslandet Schleswig-Holstein i norra Tyskland (Wikipedia).

När han var 19 år, 1840, bodde Frantz i Århus i Danmark och var Korpral vid Prins Fredriks Regementes Lätta Dragoner. Åren 1845-1850 bodde han bland annat på “Citadellet” i Fredrikshamn (Köpenhamn) och arbetade som “guide vid Generalstaben”, det är osäkert vad denna titel stod för (Danish Family Search). Frantz gifte sig troligtvis på Garnisonen i Köpenhamn 1850 med en Hansine Wilhelmine Hansen Unruh (född 1827) (Ancestry).

Sedan började han med fotografering och tillbringa större delen av 1850-talet som resande daguerreotypist i Sverige, troligtvis med början 1853 (se nedan). Frantz använde titeln “Krigssekreterare” under tiden i Sverige; vad denna titel betydde är obekant, men han hade ju arbetat på Generalstaben i Köpenhamn med administrativa göromål.

Hur länge han tillbringade sin tid i Sverige är osäkert; han har inte gått att hitta i några kyrkböcker från de orter han besökt. Frantz befann sig i Västerås 1855 (se nedan) och det finns en notis om att han blev svensk medborgare 1857 med namnet “Franz Fredrik von Seijer” (Stockholms Dagblad den 23 maj 1857).

Eventuellt stod han som resande fabrikör i Maria församling 1858 (Stockholms mantalsregister). Kanske var Frantz åter i Danmark 1858, i vilket fall föddes hans dotter i Köpenhamn 1858 (Ancestry). Troligtvis avled han i Köpenhamn den 21 mars 1893 i en ålder av 71 år (Rigsarkivet, Danmark).

Fotografkarriär och ateljéer

Allmänt

Frantz var en resande daguerreotypist och kom att besöka 11 städer i Sverige, främst då de som låg efter Norrlandskusten, men även de inom landet som Falun och Östersund. Han reste på sommaren, vilket gjorde det enklare och snabbare att resa, då det gick många segelfartyg mellan kuststäderna. I de annonser han hade i dagstidningarna skrevs hans namn i olika versioner och med olika stavningar: F. F. Seyer; F. F. Seijer; F. F. v. Seyer; F. F. v. Seijer.

 

Nedan finns en sammanfattning i tidsordning av de orter han besökte:

 • 1853: maj i Göteborg.
 • 1853: juli i Norrköping.
 • 1853 – 1854: Gävle.
 • 1854: mars Hudiksvall.
 • 1854: april Falun.
 • 1854: maj Sundsvall.
 • 1854: maj Östersund.
 • 1854: juni? Falun.
 • 1854: juli Umeå.
 • 1854: augusti Skellefteå.
 • 1854: augusti Härnösand.
 • 1855: maj Västerås.

 

Göteborg maj 1853

I maj 1853 hade Frantz anlänt från Köpenhamn till Göteborg och börjat att erbjuda daguerreotyp – porträtter (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 10 maj 1853). Han höll till i “f. d. Möllerska Plantaget vid breda vägen” och prover på hans arbeten fanns att beskåda i “Hr Gumperts och i Hr Philipssons Bokhandel”.

 

F. F. Seyer annons i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 10 maj 1853.

Norrköping juli 1853

I juli 1853 har Franz förflyttat sig till Norrköping och erbjöd daguerreotyp – porträtter vid hans logi hos “Herr Notarien Söderström, Östra Storgatan N:0 16 (Norrköpings Tidningar den 2 juli 1853). Han befann sig i Norrköping bara i några dagar för att sedan fortsätta till Gävle.

 

F. F. Seyer annons i Norrköpings Tidningar den 2 juli 1853.

Gävle 1853 – 1854

Efter Norrköping verkar Frantz ha åkt direkt till Gävle och erbjudit sina tjänster som daguerreotypist sommaren 1853 (Norrlandsposten den 18 juli 1853). Han höll till hos “Enkefru Lundström” och tar både enskilda porträtt som gruppbilder. Han erbjöd även utbildning i daguerreotypi för de som var intresserade.

Frantz kom att vara i Gävle fram till i januari 1854; affärerna måste ha gått bra och Gävleborna intresserade av hans porträtt, för i en annons i tidningen tackar han för den gästfrihet som befolkningen visat honom och som gett honom ett oförglömligt minne (Norrlandsposten den 19 januari 1854). Frantz var den fjärde resande daguerreotypisten som besökte Gävle efter Wilh. Heineman, A. Derville och J. L. Levin.

“Jag har härmed den äran tillkännagifva att jag Onsdagen den 18 dennes lemnat staden för att begifva mig norrut. i det jag således i ett halft år åtnjutit den aktade Gefle stads invånares förtroende och välvilja, är det mig en serdeles angenäm pligt att vid detta tillfälle offentligen betyga min innerliga tacksamhet för den gästfrihet och uppmärksamhet, hvarmed jag allmänt blifvit omfattad, och då jag såsom utlänning blott kan finna trefnad på ett ställe, der jag finner gästfrihet, så får jag smickra mig med att den är mig skänkt i högsta grad. – i det jag nu bjuder Gefle stads invånare farväl, skall den förekommande artighet, jag här träffat, alltid vara mig ett oförglömligt minne, Ödmjukast F. F. SEYER Krigs-Secretair” (Norrlandsposten den 19 januari 1854)

F. F. Seijer annons i Norrlandsposten den 18 juli 1853.

 

F. F. Seyer annons i Norrlandsposten den 19 januari 1854.

Hudiksvall mars 1854

Efter den lyckade vistelsen i Gävle fortsatte Frantz vidare till Hudiksvall och annonserade sin ankomst i mars 1854 (Hudiksvalls Weckoblad den 11 mars 1854). Lokalen han använde som ateljé låg i “Söderströmska huset vid Torget”. Frantz var, troligtvis, den andra daguerreotypisten som kom till Hudiksvall, sex år efter Carl-Johan Berggréns besök 1848.

Tydligen var Hudiksvallsborna inte lika intresserade av att bli avporträtterade som Gävleborna då Franz annonserade att “på grund av så liten sysselsättningen här i staden, ser jag mig nödsakad att resa i de första dagarna af nästa wecka” (Hudiksvalls Weckoblad den 18 mars 1854).

“Daguerreotypering. Undertecknad är som Daguerreotypist anländ till staden och rekommenderar sig till utförande af Daguerreotyp-porträtter. Porträtt tages så väl i mulet som i klart wäder hwarje dag från kl. 9 f.m. till kl. 2 e.m., och priserna äro 6 till 8 rds rgs stycket, allt efter storleken. Mitt wistande blifwer här i staden en 8 a 14 dagar. F. F. v. Seijer, Krigssekreter. Bor i Söderströmska huset wid Torget.” (Hudiksvalls Weckoblad den 11 mars 1854)

F. F. v. Seijer annons i Hudiksvalls Weckoblad den 11 mars 1854.

Falun april/juni 1854

Frantz gjorde en avstickare till Falun i april 1854. Han skrev i en annons den 17 april att han anlänt till staden och bodde på “förste Komministerbostaden” (Tidning för Fahlu Län och Stad den 17 april 1854). En kanske sista annons skall Frantz haft den 30 april (“Fotografer i Dalarna”, sid. 24-25).

I boken “Fotografer i Dalarna” (sid. 23) finns en daguerreotyp (se nedan) som enligt uppgift skall vara tagen i juni 1854. Den angivna månaden är lite problematisk då Frantz bevisligen befann sig på resa norrut till Sundsvall/Östersund i maj och i Umeå i juli. Det verkar dock som det saknas annonser från någon ort i juni månad, så han kan teoretisk ha förflyttat sig ned till Falun i juni och sedan fortsatt resan norröver.

Sundsvall/Östersund maj 1854

Frantz fortsatte sin resa utefter Norrlandskusten och besökte Sundsvall i maj 1854 (Norrländska Korrespondenten den 10 maj 1854). Lokalen han använde var hos “Enkefru Törnqvist” och han tänkte stannade i ungefär 8 till 14 dagar. I annonsen beskrev han också hur man helst skulle vara klädd för att få de bästa bilderna. I slutet på maj skall han även ha besökte Östersund med en annons i Jämtlands Nya Tidning den 27 maj 1854 (“Fotografering i Norra Sverige”, bilaga 1).

“Daguerreotypering. Undertecknad, Daguerreotypist från Köpenhamn, som nyligen anländt hit till staden får härmed äran rekommendera sig hos den resp. allmänheten, som behagar lemna uppmärksamhet åt min konst, att blifva porträtterade genom Daguerreotypering. Priset är 8 a 10 R:dr rgs stycke i vanliga franska ramar, allt efter storleken. Porträtt tages så väl i mulet som klart väder, från kl. 9 f. m. till 1 och från 2 till 5 e. m. . Tiden för att aftaga ett porträtt utgör från 1 till 6 sekunder. Ljusa kläder bör ej begagnas emedan de mot ansigtet gifva ett mindre angenämt utseende. För damer är grå klädsel, samt röda med mörka rutor de bäst passande. För öfvrigt finnes till salu ett större sortement, moderna från Paris nyligen inkommna tafvelramar, med fodral af sammet och saffian, således wackra cadres-gendols, cecile-ramar etc. etc. Grupper tagas från 2 till och med 10 personer på en tafla, hvarvid äfven nämnde pris ökas med 2 rdr rgs för hvarje person som öfverstiger en. Mitt logie är hos Enkefru Törnqvist, och mitt vistandes här i staden blifver 8 a 14 dagar allt efter förrättningens gång. F. F. Seyer. Krigssekreterare.” (Norrländska Korrespondenten den 10 maj 1854)

 

F. F. Seyer annons i Norrländska Korrespondenten den 10 maj 1854.

Umeå juli 1854

I juli 1854 hade Frantz kommit så långt norrut som till Umeå och skulle sedan vända söderut igen. Han tänkt stanna i omkring 8 dagar och hade sitt logi och ateljén hos “Herr Ingenieur Holts (Umebladet den 15 juli 1854). Annonsen verkar var en kopia på den i Sundsvall.

 

F. F. v. Seijer annons i Umebladet den 15 juli 1854.

Skellefteå/Härnösand augusti 1854

I början på augusti 1854 har Frantz börjat resa söderut igen, då gjorde ett uppehåll i Skellefteå (Skellefteå Tidning den 2 augusti 1854) och i Härnösand (Härnösandsposten den 31 augusti 1854). Han har i Härnösand logi och ateljé hos “Fru Höckert” och tänkte stanna bara i 8 till 10 dagar. Frantz skrev också i annonsen att han om några månader skulle upphöra med verksamheten och resa tillbaka till Köpenhamn.

 

F. F. v. Seyer annons i Härnösandsposten den 31 augusti 1854.

Västerås maj 1855

På våren 1855 befann sig Frantz i Västerås och angav att han skulle stanna där i 10 till 12 dagar (Vestmanlands Läns Tidning den 16 maj 1855). Han hade sin ateljé i sitt logi hos “Hr Hoboisten(?) Otto vid Öster Tull”. Det är troligast att Franz efter Norrlandsresan nu hade påbörjat resan hem till Danmark, se ovan; det har i alla fall inte hittats några fler annonser i tidningarna av honom efter 1855.

 

F. F. Seyer annons i Vestmanlands Läns Tidning den 16 maj 1855.

 

Porträtt

Daguerreotyper

Frantz tog daguerreotyper och få av alla de som framställdes under 1840 och 1850-talen har bevarats till våra dagar. Mängden som tillverkades var förmodligen inte så stor och deras känslighet för miljöpåverkan har nog inverkat på överlevnaden. På de som överlevt saknas också tyvärr ofta någon märkning som kan ange fotografens namn.

Det finns tydligen i alla fall en daguerreotyp bevarad som tagits av Frantz i Falun 1854. På Dalarnas museum finns en bild av “bergsmannen” C. G. Westblad och hans dotter Ulrika Carolina som enligt en notering på baksidan skall var tagen i juni 1854 (“Fotografer i Dalarna”, sid. 23).

 

“C G Westblad med dottern Ulrika Carolina Wilhelmina i juni 1854. Foto: F F Seijer.”. “Fotografer i Dalarna”, sid. 23.

 

Källor

Danish Family Search, www.xn--danskfamiliesgning-s4b.dk.
Ancestry, www.ancestry.se.
Rigsarkivet, Danmark, www.sa.dk.

Källor

Litteratur

 • “Fotografering i Norra Sverige”, Gunnar Sundberg, 1974.
 • “Fotografer i Dalarna”, Christer Bergin, Dalarnas Fornminnes- och Hembygdsförbund årsbok, Falun 2018.

Internet

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

rosett_lower-300x104-png

2 tankar på “F. F. Seyer (Resande)”

 1. Det är så trevligt att läsa dina biografier! Där jag varit tvungen att skumma på ytan i boken Fotografer i Dalarna har du kunnat fördjupa dig i forskningen om fotograferna och föredömligt sökt allehanda källor! Tack för ditt fina arbete!

  Svara

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.