A. Derville (Resande)

Daguerreotypisten A. Derville från Stockholm besökte Gävle i maj-juni 1846. Han blev efter Wilhelm Heinemann den andre daguerreotypisten som besökte staden.

 

Biografi

För närvarande finns inga biografiska uppgifter om Anton (?) Derville, det är även osäkert om hans förnamn var “Anton” som det står i vissa uppgifter (KulturNav). Det verkar vara klart att han var fransman och kom från Paris, samt att han anlände till Sverige och Stockholm på vinter 1843, enligt hans annons i tidningen (se nedan). Där började han som daguerreotypist (se nedan).

Derville måste finnas registrerad som boendes någonstans i Stockholm och finnas i polisregistret över resande, fast det ännu inte framkommit någon mera information. Han lämnade Stockholm på våren 1846 och besökte bland annat Norrköping, Gävle, Karlskrona och Karlshamn. Vart han tog vägen därefter är obekant, han flyttade troligtvis tillbaka till Frankrike.

Fotografkarriär och ateljéer

Inledning

Derville anlände till Stockholm under vintern 1843 och öppnade en ateljé för daguerreotypi. Han stannade troligtvis i huvudstaden till slutet av 1845. På våren 1846 började han resa runt i Sverige. Det verkar som om han först tänkte besöka Gävle, men fick skjuta upp besöket och istället åka till Norrköping; han besökte sedan Gävle i maj/juni.

Av någon anledning åkte han sedan långt söderut till Blekinge och städerna Karlskrona och Karlshamn. Det har inte gått att identifiera några andra städer som Derville besökte, han lämnade sedan troligtvis Sverige i slutet av 1846. Derville skrev i sina annonser att han varit elev hos daguerreotypens uppfinnare Louis Daguerre (1787-1851).

 

Orter som A. Derville besökte:

  • Stockholm: november 1843 – ca. 1845.
  • Norrköping: april 1846.
  • Gävle: maj-juni 1846.
  • Karlskrona: juni-augusti 1846.
  • Karlshamn: augusti 1846.

Stockholm november 1843 – ca. 1845

Derville anlände i november 1843 som den andra utländska daguerreotypisten som besökte Stockholm (Aftonbladet 1843-11-07). Den förste som kom till Stockholm var Joseph Weninger, som anlänt i juni samma år (Aftonbladet den 17 juli 1843).

I Stockholm hade Derville till en början ingen fast lokal att använda. Först i en annons från i december hade han skaffat sig ett passande ställe att hålla till på. Derville uppförde en speciell byggnad bredvid Davidsons norra paviljong (Aftonbladet 1843-12-15). Detta var nog en av de första primitiva specialbyggda lokalerna för utövande av fotografisk verksamhet, alltså en fotoateljé (Johansson 2005: 264).

Davidsons paviljonger var två träbyggnader som uppförts på 1830-talet vid Svenska trädgårdsföreningens parkanläggning på Drottninggatan 71 i Stockholm, där man idag finner ingången mot Norra Latin. Paviljongerna fick namn efter konditoribröderna August och Wilhelm Davidson som drev kaféverksamhet och nöjesetablissemang i lokalerna, se bild nedan (Wikipedia: Davidsons paviljonger).

Derville måste ha arbetat efter rätt så svåra förhållanden, då han öppnade under den mörkaste och kallaste tiden i Sverige; den uppgivna exponeringstiden var 1 – 1½ minut i mulet väder och under 1 minut i klart väder. Derville skulle emellertid bli väldigt framgångsrik i Stockholm, självaste kungen blev 1844 avporträtterad av honom, se Daguerreotyper nedan. Detta lockade sannolikt personer ur de högre samhällsklasserna att själva bli avporträtterade.

I mars 1844 skrev Derville att prover på hans bilder fanns att se i Basaren vid Norrbro, hos bokhandlarna Adolf Bonnier och L. G. Rylander (Aftonbladet den 20 mars 1844). Bonniers boklåda fanns i Norrbro basaren i 30 år och tillhandahöll öppningsåret 1839, utöver nyutkommen litteratur, även den nya uppfinningen daguerreotypi och bröderna Daguerres egen beskrivning på svenska av den nya fotografiska metoden samt tillhörande kameror (Wikipedia: Norrbrobasaren).

Derville kunde även stå till tjänst med utbildningar i daguerreotypi och sålde även utrustningar. Bland annat en Carl Johan Berggrén skrev att han varit elev till Derville och började att resa runt som daguerreotypist under 1844, han anlände till Göteborg i juni (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1844-06-22). Berggrén skulle senare 1848 bli den första daguerreotypisten som bland annat besökte Söderhamn och Hudiksvall.

Sommaren 1844 skrev Derville att han skulle fortsätta med verksamheten i Stockholm till mitten på juni (Aftonbladet 1844-06-17). Under 1846 började han också resa runt i landet som daguerreotypist (se nedan); vad han gjorde under året 1845 är obekant. Dervilles ateljé på Trädgårdsföreningen övertogs i augusti 1844 av en M. Giron (Stockholms Dagblad 1844-08-15). Sannolikt var det hovjuveleraren Marc Daniel Giron som provade på som daguerreotypist, troligtvis under en begränsad tid.

“Porträttering medelst Daguerreotyp, priserna från 5 till 12 Rdr bko. Undertecknad, elev av Daguerre, har för ofvannämde ändamål låtit uppföra en byggnad bredvid Herrar Davidssons norra pavillon, hvarest jag porträtterar på en och en half minut i mulet väder, samt på mindre än en minut i klar dager. För fullkomlig likhet garanteras, emedan inga andra porträtter utlemnas än de, som äro oklanderlige. Skulle någon önska få kopierade familjeporträtter i olja eller lithografier, så utlofvas samma noggranna likhet. De familjer, som önska enskildt begagnade af lokalen, behagade derom tillsäga sagen förut hos Hrr Davidson. Ingången är genom södra pavillonen. Lokalen är öppen hvarje dag från kl. 10 till 2. A. Derville, från Paris.” (Aftonbladet den 15 december 1843)

Derville annons i Aftonbladet 1843-11-07.

 

A. Derville annons i Aftonbladet 1843-12-15.

 

Davidsons paviljonger (till höger) på Drottninggatan 71 i Stockholm. Där hade A. Derville uppfört en speciell byggnad för fotografering 1843. Bilden är i från 1873 då “Skandinavisk–etnografiska samlingen”, embryot till Nordiska museet, låg här. Bild från Nordiska museet: Den första utställningen.

 

Norrbro med Basaren till höger där A. Derville hade prover utställda hos bokhandlaren Bonnier, 1840-tal, litografi efter en teckning av Ferdinand Tollin. Bild från Stockholmskällan.

Norrköping april 1846

Derville hade planerat att besöka Gävle i slutet av mars (se nedan) men på grund av isläget kunde inte ångfartygen anlöpa hamnen i Gävle, han gjorde då i stället ett stopp i Norrköping. Derville tänkte stanna i Norrköping i ca. 15 dagar och hade en lokal på Gyllingska gården vid Drottninggatan (Norrköpings Tidningar 1846-04-04). Prover på porträtt fanns i herr Collins boklåda. Derville stannade i Norrköping till omkring den 25 april (Norrköpings Tidningar 1846-04-22). En intressant detalj är att annonsen hade text på både franska och svenska.

 

A. Derville annons i Norrköpings Tidningar 1846-04-04.

Gävle maj-juni 1846

Som nämnts ovan planerade Derville att besöka Gävle i slutet av mars månad 1846 (Norrlandsposten den 24 mars 1846). Detta besök skulle ha varit hans första utanför Stockholm. Besöket kunde emellertid inte genomföras på grund av det rådande isläget, då ångfartygen inte kunde ta sig fram till Gävle; enligt en notis i Gefleborgs Läns Tidning fick Derville istället besöka Norrköping (Gefleborgs Läns Tidning 1846-04-08).

Först den 30 april anlände Derville med ångfartyg till Gävle (Norrlandsposten 1846-05-01) och började sedan sin verksamhet den 2 maj (Norrlandsposten 1846-05-05). Ateljén låg i herr C. J. Grundéns trädgård vid Repslagarbanorna. Grundén var repslagare och hade en gård på tomt Nr. 10 i 1:a Roten; repslagarbanorna låg strax intill utefter dåvarande Östra lillån (se karta nedan).

Prover på porträtt fanns att beskåda i herr Landins bokhandel. Anders Peter Landin hade haft bokhandel och ett tryckeri (A. P. Landin & Co.) i Gävle sedan 1837 och startade även tidningen Norrlandsposten. Tryckeriet och bokhandeln låg förmodligen vid Stapeltorget (Gävledraget). Stapeltorget låg i närheten av Heliga Trefaldighets kyrkan; tryckeriet och bokhandel brann ned vid stadsbranden 1869.
I en notis i Norrlandsposten från den 12 maj rekommenderades ett besök i Dervilles atelje:

“De som hvilka ännu ej tagit kännedom om H:r Dervilles vackra arbeten, göra en verklig förlust uti att icke göra det medan tillfälle hertill ännu gifves; af de daguerreotyp-arbeten man förut haft tillfälle att se här i Gefle kan intet i något afseende jemföras med hr D:s, vare sig med afseende på den tydlighet och expression som i dessa förefinnas eller på den utmärkt korta tid af några sekunder, på hwilka daguerreotyperingen försigår, hvilket för dem, som ej känna de nyligen upptäckta naturens lagar, efter hvilka arbetet utföres, skall förekomma nästan likt ett trollverk; så hafve vi till exempel haft tillfälle att se ett på tre sekunder aftaget porträtt. H:r D. är icke, såsom man här hittils trott om daguerreotypien, beroende af luftens större eller mindre klarhet, utan kan utföra fina arbeten lika väl i mulen luft, som i solljuset” (Notis i Norrlandsposten den 12 maj 1846)

Derville planerade att stanna i Gävle bara till omkring den 25-30 maj (Norrlandsposten 1846-05-19). Men intresset för porträttagning med daguerreotyp verkar ha varit så stort att han var tvungen att stannade till lördagen den 6 juni och hade då öppet till kl. 2 på eftermiddagen (Norrlandsposten 1846-06-05).

Längre norrut reste inte Derville, han fortsatte sedan ned till Blekinge och städerna Karlskrona och Karlshamn. I likhet med andra resande daguerreotypister som besökt Gävle har det inte gått att identifiera några porträtt tagna av Derville på personer härifrån.

 

A. Derville annons i Norrlandsposten 1846-05-05.

 

A. Derville annons i Norrlandsposten 1846-06-05.

 

Repslagare C. J. Grundén gård, Nr. 10, inringad, där A. Derville hade sin ateljé 1846. Karta över Gefle från 1852 (Gävle kommunarkiv).

Karlskrona juni-augusti 1846

Efter besöket i Gävle reste Derville söderut och anlände till Karlskrona den 21 juli (Najaden 1846-07-21. Ateljén låg hos “Hr Grube å Storkällaren en tr. upp N:r 1” och prover fanns att se hos Hammarstrands bokhandel samt i ateljén. Derville skall ha stannat i Karlskrona till den 7 augusti (Carlscronas Weckoblad 1846-08-05).

 

A. Derville annons i Najaden 1846-06-21.

Karlshamn augusti 1846

Efter Karlskrona besökte Derville den 20 augusti Karlshamn (Nya Carlshamns Tidning 1846-08-21). Ateljén hade han i källarmästare Boltzius trädgård och prover fanns att se i Södergrens bokhandel. Han planerade att stanna i Karlshamn till den 31 augusti.

 

A. Derville annons i Nya Carlshamns Tidning 1846-08-21.

Porträtt

Allmänt

De två daguerreotyper som presenteras nedan är de enda kända bevarade som är utförda av Derville när han befann sig i Sverige. Bilden på Oscar I från 1844 är troligtvis det första kungliga porträttet i Sverige utfört med en fotografisk process. Samma år den 13 maj tog Derville även bilder på prins Gustaf och prinsessan Eugenia på Logården (Sveriges Kungahus: Aktuella händelser 2013) (Söderlind 1989:70); dessa bilder har dock ej bevarats. Kungahuset betalade ut 120 Rdr B:co till Derville, så fler daguerreotyper måste ha tagits av kungafamiljen (Söderlind 1989:71).

Daguerreotyp 1: Konung Oscar I

Denna mycket försvagade bild på konung Oscar I antas vara utförd av A. Derville i april 1844. Efter det att Karl XIV Johan avled i mars 1844 behövdes nya mynt och medaljer av den nye kungen Oscar I. Derville fick i uppdrag att utföra en profilbild (inte bevarad) och en “en-face” bild som skall vara den nedan presenterade. Daguerreotypen saknar egentligen uppgift om upphovsmannen men antas tagen vid samma tillfälle som profilbilden (Aftonbladet 1844-05-01) (Söderberg 1983:16). Plåten sitter nu i en oktagon pappersram, som troligtvis är original, men verkar ej sitta i det lufttäta original etuiet; bilden är också skadad genom en felaktig restaurering. Bredd 104 mm, höjd 120 mm. Sörmlands museum Nr. SLM 32510.

 

A. Derville daguerreotyp Oscar I (Sörmlands museum Nr. SLM 32510).

Daguerreotyp 2: Magnus Brahe

Efter det att kung Karl XIV Johan avlidit bestämdes det att man även skulle göra medaljer på greve Magnus Brahe, som varit kungen nära (Wikipedia). A. Derville fick då i uppdrag att ta en daguerreotyp av Brahe i profil under 1844 (Aftonbladet 1844-05-15) (Johansson 2005:280). Greven avled sedan den 16 september samma år. I Skoklosters samlingar finns en omärkt daguerreotyp av Magnus Brahe som antas vara den som Derville tagit 1844. På baksidan står “Magnus Brahe efter Sal. Kungens död”. Bredd 127 mm, höjd: 153 mm. Livrustkammaren, Skoklosters slott Nr. SKO 13892 (DIG 10008).

 

A. Derville daguerreotyp Magnus Brahe (Skoklosters slott Nr. SKO 13892).

Källor

Litteratur

  • Johansson, Björn Axel: De första fotograferna, Historiska Media, Falun 2005.
  • Söderberg, Rolf och Rittsel, Pär: Den svenska fotografins historia, Bonnier Fakta, Skövde 1983.
  • Söderlind, Solfrid: Fotobilden: Historien i nuet – Nuet i historien; “Privat objekt och offentliga medium…”, Linköpings universitet, SIC 30, 1989, Linköping.

Internet

Bildkällor

 

© Fotografihistoria.se, Lars Eriksson.

rosett_lower-300x104-png

Lämna en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.